Om Miljøvurdering

... af planer og programmer.

Formålet med Miljøvurdering af planer og programmer er at sikre, at vurderingen af miljøkonsekvenser og belysningen af mulige alternativer foregår, mens planerne stadig er under forberedelse og behandles politisk. Det betyder, at der kan tages højde for eventuelle miljømæssige påvirkninger på et tidligt stadie, inden planerne endeligt er vedtaget.

Miljøvurdering af planer og programmer skal ses som en overbygning til bestemmelserne om VVM. Miljøvurderingen foregår på niveauet, før VVM, og dermed også på et tidligere tidspunkt i beslutningsprocessen.

Klagevejledning

Byrådets beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslaget.

Ifølge miljøvurderingsloven kan man klage over myndigheders afgørelse om at der ikke vil blive gennemført en miljøvurdering efter samme regler som klager over afgørelser efter planloven.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter lokalplanen er offentligt bekendtgjort. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år, men er endnu ikke reguleret for 2017.

Du kan læse mere om klagens behandling ved Planklagenævnet, Nævnenes Hus

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail plan@randers.dk. Randers Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.