Lokalplanforslag

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må ejendommene ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Det gælder også selvom udnyttelsen er i overensstemmelse med planen.

Der gælder efter planlovens § 17, stk. 1, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse af ejendommene. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for indsigelser og ændringsforslag er udløbet kan der efter planlovens § 17, stk. 2, opnås tilladelse til at udnytte en ejendom i overensstemmelse med lokalplanen, selvom planen ikke er endeligt godkendt. Dette forudsætter dog, at udnyttelsen er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at det ansøgte ikke i sig selv er lokalplanpligtigt. Det forudsætter desuden, at der ikke er nedlagt veto efter planlovens § 29 eller 29 a imod planforslaget.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af planforslaget indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år. Jf. planlovens § 17, stk. 4.

Et planforslag bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år fra offentliggørelsen. Jf. planlovens § 32.