Bevaringsværdige bygninger

Mens de fredede bygninger administreres af Slots- og Kulturstyrelsen - dvs. Staten -, administreres de bevaringsværdige bygninger af kommunerne.

Forskellen på en fredet bygning og en bevaringsværdig bygning er, at de fredede bygninger har særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter af national betydning, mens de bevaringsværdige bygninger har regional eller lokal betydning.

En fredning gælder for hele bygningen, såvel det ydre som det indre, mens en udpegning som bevaringsværdig bygning alene vedrører bygningens ydre.

Kommunerne udpeger bygninger som bevaringsværdige. Dette sker enten i kommuneplanen eller i lokalplaner, der kan indeholde bevarende bestemmelser, som har til formål at sikre bygningerne. 

I Randers Kommune bliver bevaringsværdige bygninger registreret efter SAVE metoden, som blandt andet tager bygningens arkitektur, tilstand, kulturhistorie og originalitet i betragtning.

Læs mere om bevaringsværdier (SAVE)

Læs pjecen Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune, udgivet af Bevaringsudvalget i april 2009

Når bygningerne er registreret efter SAVE-metoden, fremgår de af Slots- og Kulturstyrelsens register over fredede og bevaringsværdige bygninger.

Du vil således her kunne se, hvilken bevaringsværdi din bygning har. En bygning er dog formelt først udpeget som bevaringsværdig, når den er udpeget i kommuneplanen eller en lokalplan.

Slots- og Kulturstyrelsens register

Har dit hus en bevaringsværdi, hindrer det ikke om- og tilbygninger. Vi vil dog anbefale, at du rådfører dig hos kommunen eller hos en arkitekt med restaureringserfaring, da udvendige ændringer kan medføre, at bygningen ved fornyet registrering ikke længere kan anses som bevaringsværdig. Er den bevaringsværdige bygning derimod omfattet af bevarende bestemmelser i en lokalplan eller i en byplanvedtægt skal ombygninger være i overensstemmelse med lokalplanen. I nogle tilfælde kræves, at Byrådet giver tilladelse til udvendige ændringer. Dette vil da fremgå af den bevarende bestemmelse i lokalplanen eller vedtægten. I så fald skal du søge tilladelse.

Nedrivning af bevaringsværdige bygninger

Nedrivning af bevaringsværdige bygninger, må ikke foregå uden foregående offentlig bekendtgørelse jf. bygningsfredningslovens § 18.

Dette indebærer, at der først skal gennemføres en mindst fire uger offentlig høring af den ansøgte nedrivning, så offentligheden har mulighed for at fremsætte indsigelser. Herefter skal Randers Kommune tage stilling til, om der kan meddeles nedrivningstilladelse, eller om der skal meddeles afslag på nedrivning. Hvis bygningen ikke er omfattet af en lokalplan, kan dette kan ske ved, at der nedlægges forbud mod nedrivningen efter planlovens § 14, og der derefter udarbejdes en lokalplan, der hindrer nedrivning.

Hvis bygningen er omfattet af en lokalplan, kan der meddeles afslag på den baggrund.