Bevarende lokalplaner

En bevarende lokalplan er en lokalplan, som tager særligt højde for bevaringsværdige bygninger og helheder, fx ved at stille krav til fremtidige ombygninger eller ved bestemmelser for arealanvendelse omkring bevaringsværdige bygninger og helheder.

Se eksempler på bevarende lokalplaner i Randers Kommune i nedenstående liste.

Lokalplan 547 - Hestehaven, Albæk

Hestehaven er udpeget til kulturmiljø og rummer små jagt- og fiskehytter på typisk 15-30 m2 i lette materialer.

Den gældende lokalplan afgrænser området og har til formål at sikre at bebyggelsens omfang og karakter fastholdes.

Lokalplan 547 - Hestehaven, Albæk

Lokalplan 79 - Vestrup

Formålet med lokalplanen er at bevare og forskønne Vestrup samt arbejde på at finde nye funktioner til de bevaringsværdige landbrugsbygninger. Man ønskede desuden at bevare naturen i og omkring Vestrup samt finde placering for et begrænset antal nye boliger som i skulle indordne sig karakteren og identiteten i landsbymiljøet.

Lokalplan 79 - Vestrup

Lokalplan 323 - Landsbyen Lem

Lokalplanens formål er at sætte fokus på bebyggelse af særlig arkitektonisk og kulturhistorisk værdi , samt sikrer at ny bebyggelse følger det karakteristiske bevaringsværdige bebyggelsesmønster. Lokalplanen åbner mulighed for nye udstykninger til boligformål og sikrer, at ny bebyggelse tilpasses det eksisterende landsbymiljø. Lokalplanen medvirker således til at opretholde og styrke landsbyens karakter.

Lokalplan 323 - Landsbyen Lem

Lokalplan 309 - Midtbyen

Lokalplanen har til hensigt at fastholde og udvikle et harmonisk bybillede, gade- og gårdmiljø i Randers Midtby. I Randers midtby er der mange gadeforløb, som ikke har ændret sig siden middelalderen. Det betyder ikke, at alle bygninger er ”oprindelige”, snarere at udskiftningerne de fleste steder er sket lidt efter lidt. Fremadrettet vil lokalplanen netop sikre at ændringer af bebyggelsens ydre fremtræden sker på en måde, så den enkelte bygnings facade tilpasses gaderummets eller gårdens arkitektoniske helhed.

Lokalplan 309 - Midtbyen 

Lokalplan 359 - Randers Kaserne

Randers Kaserne blev opført i årene 1940-41 som et harmonisk anlæg i røde tegl efter en stram, geometrisk plan, hvor bygningerne indordnede sig et stramt vejsystem omkring åbne pladser. Den gamle kaserne skal leve videre med nye funktioner i bygningerne. Planen tænkes virkeliggjort ved bevaring og indretning af flere af de eksisterende bygninger samt nyopførelser.

Lokalplan 359 - Randers Kaserne

Lokalplan 520 - Vester Altan Området

Planen har været med til at sikre den fremtidige bevaring af områdets specielle udtryk. Dette har også haft værdi for de forskellige grundejere som gennem planen er hjulpet til at forstå den bygning de ejer og til at vælge materialer og metoder i forbindelse med renoveringer.

Lokalplan 520 - Vester Altan Området