Planlægning for vindmøller ved Overgaard

Randers Kommune arbejder for tiden med planlægning for 46 nye vindmøller ved Overgaard. Der er tale om at udskifte 30 eksisterende vindmøller, samt at opstille 16 nye møller. De nye møller får en totalhøjde på 148 - 149,99 m, og vil kunne producere vedvarende energi, der svarer til ca. 88 % af årlige forbrug af el i hele Randers Kommune.

Overblik over det ansøgte projekt

Området ved Overgaard er oplagt til etablering af en vindmøllepark på land, til produktion af vedvarende energi.

Vindressourcerne er gode i et stort område på mere end 10 km², af store ubeboede og flade åbne landbrugsområder. Der er meget få naboer. Størstedelen af de beboelser, der ligger nærmest projektet, er ejet af projektdeltagerne selv. Området er tillige allerede hjemsted for en eksisterende vindmøllepark med 30 møller.
 Befolkningstæthed i Østjylland

Overgaard vindmøllepark består i dag af 30 møller på 100 m - 127 m i totalhøjde.
20 møller er etableret i 2002 og 10 er etableret i 2008.

De nuværende 100 m og 127 m høje vindmøller i vindmølleparken ved Overgaard.

De 30 gamle møller udskiftes med nye, og der sættes yderligere 16 nye møller op.
Ialt er der tale om 46 nye møller med en totalhøjde på mellem 148 m og 149,99 m.

De kommende 46 nye 149,99 m høje vindmøller i vindmølleparken ved Overgaard.

 De 46 nye møller kan producere ca. 3,6 gange mere energi end de 30 eksisterende møller, eller 1,5 gange så meget energi som alle eksisterende vindmøller i hele Randers Kommune.

De 46 nye møller kan producere ca. 510 mio. kWh pr. år, i 20 år. Årsproduktionen svarer til årsforbruget af el i ca. 127.500 husstande, svarende til 2,7 gange kommunens husstande.

De 30 eksisterende møller producerer ca. 141 mio. kWh pr. år, svarende til årsforbruget af el i ca. 35.250 husstande eller 3/4 af kommunens husstande.

Private husstandes elforbrug udgør kun en mindre del af det samlede elforbrug. Regnes industri, virksomheder og offentlige bygninger med, så vil de 46 nye møller kunne dække ca. 88 % af det samlede elforbrug i Randes Kommune. 
  

Forventet tidsplan for kommende planproces

Det forventes, at den videre planproces kommer til at forløbe i resten af 2017 og første halvdel af 2018, sådan at planforslag og miljørapport behandles politisk i oktober og november med beslutning i byrådet den 6. november 2017.

En otte uger lang offentlig høring om planforslag og miljørapport vil kunne finde sted fra den 8. november 2017 til den 3. januar 2018.

Et offentligt borgermøde er planlagt til afholdelse i Udbyneder Forsamlingshus mandag den 4. december 2017, fra kl. 19.00 til 21.00. 

Behandling i miljø- og teknikudvalget den 11. oktober 2017

Udvalget traf beslutning om at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at planforslag og miljørapport sendes i offentlig høring. Se punkt 194 med bilag.

Desuden har udvalget samme dag truffet beslutning om at indstille Klimaplan 2035 til endelig vedtagelse i økonomiudvalget og i byrådet. Vindmøller ved Overgaard indgår som en del af planen. Se punkt 183 med bilag.

Dagsordenen kan ses på www.randers.dk, vælge ”menu” i venstre hjørne, vælge ”politik” i side menuen, vælge ”udvalg”, vælge ”miljø- og teknikudvalget”, vælge ”Dagsordener og referater”, og vælge ”11/10-2017”.

Dette direkte link kan også benyttes: https://dagsordener.randers.dk/vis/?iframe=true#186ca3fa-e175-4ac8-84a1-ff0109ed40fc

 

Informationsmøde den 5. september 2017 om Grøn Ordning

Der afholdes møde den 5. september 2017, kl. 19.00, i lokale D.2.58 på Laksetorvet, 8900 Randers C, om fordeling af midler fra Grøn Ordning, i forbindelse med det kommende projekt for 46 nye vindmøller ved Overgaard. Det er Randers Kommunes Erhvervs- og Udviklingsafdeling, som afholder mødet.

Der kan muligvis opnås tilskud fra Grøn Ordning på op til 88.000 kr. pr. installeret MW. Hvis de 46 møller opstilles med en effekt på hver mindst 3,0 MW, kan der blive tale om ca. 12 mio. kr. til lokale projekter. Ved en effekt på fx 3,6 MW pr. mølle kan der blive tage om op til ca. 14,5 mio. kr.

Se annonceringen af mødet den 5. september 2017.

 (Folketinget har efterfølgende, i slutningen af september 2017 besluttet at ophæve de muligheder, som der var i Grøn Ordning, for at give tilskud til lokale almennyttige formål).
  

Fordebat om VVM-redegørelse og kommuneplantillæg i april-maj 2017

Arbejdet med planlægning og miljørapport går formelt igang den 5. april 2017 med en annonce på kommunens hjemmeside, samt annoncer i Hadsund Folkeblad og Randers Onsdag. Der er samtidig udsendt e-post ud til samtlige beboere, ejere og virksomheder inden for 3 km fra de ansøgte vindmøller, med kopi af det otte sider lange debatoplæg, som beskriver projektet med tekst og kort. Der er sendt breve direkte ud til ialt 542 parter i Randers og Mariagerfjord kommuner.

Se kopier fra annoncerne i aviserne den 4. og 5. april 2017.

Se debatoplægget af 5. april 2017.

Høringen finder sted over fire uger fra den 5. april til den 3. maj 2017.
 

Offentligt borgermøde i Udbyneder Forsamlingshus den 24. april 2017

I ovennævnte avisannoncer, annoncer på Internet og debatoplæg bliver der indbudt til offentligt borgermøde om projektet og den kommende planlægning i Udbyneder Forsamlingshus, Udbynedervej 25, 8970 Havndal. 

Borgermøde 24.04.2017

Borgermødet bliver afholdt mandag den 24. april. Ca. 65 borgere fra lokalområdet, møder frem for at høre om projektet. Desuden deltager 4-5 borgere, der er ikke er bosat i lokalområdet. Fra Byrådet i Randers Kommune deltog 5 politikere.  Der er oplæg fra Randers Kommune om den gældende planlægning og fra ansøgernes konsulent, Mogens Leth, om det ansøgte projekt. Mødet fandt sted fra kl. 19.00 til 21.30.

Se kopier af den præsentation fra kommunen, som bliver vist på borgermødet den 24. april 2017.

Se kopier af den præsentation fra Mogens Leth, som bliver vist på borgermødet den 24. april 2017.

Se forvaltningens mødenotat fra borgermødet den 24. april 2017.

 

Behandling i miljø- og teknikudvalget den 30. marts 2017

Politikerne i MTU har på mødet den 30. marts 2017 fået forelagt de bemærkninger fra borgere og virksomheder, som forvaltningen har modtaget i den første fire uger lange fordebat i november og december 2016.

Politikerne beslutter på mødet enstemmigt, at igangsætte kommune- og lokalplanlægning, VVM og miljøvurdering for det konkrete projekt for 46 vindmøller, og igangsætte en ny fire uger lang fordebat med afholdelse af et offentligt borgermøde i løbet af debatten.

Se en kopi af modtagne bemærkninger med forvaltningens kommentarer fra den første fordebat i november og december 2016.

 

Anmeldelse af nyt projekt den 10. februar 2017

Randers Kommune modtager den 10. februar 2017 en anmeldelse fra Wind Estate af etablering af yderligere 20 nye 149,99 m høje vindmøller ved Overgaard.

Se anmeldelsen af 10. februar 2017.

Til sammen med de tidligere 26 anmeldte møller fra SE Blue Renewables i 2016, er der nu tale om ialt 46 ansøgte møller.

 

Behandling i miljø- og teknikudvalget den 22. december 2016

Der stilles forslag til udvalgets møde den 22. december 2016, om at udvide planlægningen ved Overgaard, fra at handle om 26 nye vindmøller til et omhandle 44 eller 45 nye vindmøller.

Se dagsordenspunkt og referat fra behandling af spørgsmålet om udvidelse på mødet den 22. december 2016.

Se placeringen af 19 nye vindmøller i Wind Estates anmeldelse af 13. december 2016.

Se kortbilag med placeringen af de 45 nye vindmøller.

Udvalget træffer beslutning om, at projektet skal udvides til at være en samlet planlægning for hele området på én gang, for etablering af ialt 44 eller 45 nye 149,99 m høje vindmøller. Dette indebærer, at der kommer en ny fordebat om det samlede projekt.
 

Fordebat om VVM-redegørelse i november-december 2016

Arbejdet med planlægning og miljørapport går formelt igang den 16. november 2016 med en annonce på kommunens hjemmeside, et debatoplæg til fire ugers offentlig høring frem til den 14. december 2016, samt efterfølgende underretning af Borgerforeningerne i Sødring, Udbyhøj samt Udbyneder og Omegn.

Se debatoplægget fra den 16. november 2016.

Den 23. november 2016 annonceres det i adresseavisen Randers Onsdag, der omdeles gratis til alle husstande i Randers Kommune, at der afholdes offentligt borgermøde i Udbyneder Forsamlingshus mandag den 28. november 2016, fra kl. 19.00 til kl. 21.00. Efterfølgende sendes digital post ud til ialt 263 parter i Randers og Mariagerfjord kommuner, der har bopæl inden for 3 km fra de planlagte 26 møller. I de digitale breve, til borgernes e-boks-post-kasse, er der et følgebrev og en kopi af den annonce, som blev bragt i Randers Onsdag den 23. november 2016.
 

Offentligt borgermøde i Udbyneder Forsamlingshus i november 2016

Der bliver afholdt offentligt borgermøde i Udbyneder Forsamlingshus mandag den 28. november 2016 fra kl. 19.00 til kl. 21.00. Godt 65 borgere deltager i borgermødet. 

Borgermøde i november 2016

Se annoncen om det offentlige borgermøde, som den bliver bragt i Randers Onsdag, den 23. november 2016.

Se en kopi af præsentationen fra Randers Kommune.

Se en kopi af præsentationen fra konsulent Mogens Leth.

Se en kopi af kommunens referat fra borgermødet.

 

Ansøgning om 26 nye vindmøller i oktober 2016

Den 5. oktober 2016 modtager Randers Kommune en konkret anmodning om igangsætning af planlægning for 26 nye 149,99 m høje vindmøller ved Overgaard. Der er tale om et projekt, som ansøgerne, SE Blue Renewables (SEBR), har arbejdet med i gennem et par år.

Se anmodningen om igangsætning af planlægning, fra den 5. oktober 2016.

Den 10. november 2016 behandler Randers Kommunes miljø- og teknikudvalg sagen. Udvalget beslutter at igangsætte kommune- og lokalplanlægning samt udarbejdelse af den nødvendige miljøvurdering og VVM-redegørelse (en miljørapport).

Se oversigtskortet over vindmøller ved Overgaard, som forelagt for miljø- og teknikudvalget den 10. november 2016.

Et forslag fra Wind Estate, om at udvide planlægningen til hele området ved Overgaard, til at omhandle ialt 44 møller, bliver ikke godtaget, da der på dette tidspunkt ikke er noget konkret projekt for andre møller, end de 26, som er fremkommet fra SE Blue Renewables.

Se referatet fra Miljø- og teknikudvalgets møde den 10. november 2016.

 

Revision af vindmølleplanen i 2014 - 2016

I løbet af 2014 beslutter byrådet at revidere rammerne for vindmøller i Kommuneplan 2013. Formen på revisionen bliver drøftet på en række møder i miljø- og teknikudvalget i løbet af 2015.

Sideløbende har SE Blue Renewables den 10. december 2015 et møde med Randers Kommunes miljø- og teknikudvalg, for at præsentere projektet for udskiftning og nyetablering af vindmøller ved Overgaard. Der er tale om ialt 26 nye vindmøller ved Overgaard.

Se SEBRs præsentation for MTU den 10. december 2015.

I løbet af foråret 2016 bliver det klart, at byrådet ønsker at ophæve en række rammeområder, samt at nedsætte den maksimale totalhøjde på vindmøller i andre områder. Samtidig ønsker byrådet at udvide mulighederne for at opstille 26 vindmøller ved Overgaard.

I april 2016 bliver spørgsmålet om revisionen af kommuneplanens rammer for vindmøller endeligt afklaret på et møde den 28. april 2016 i miljø- og teknikudvalget. I beslutningen om revision indgår også oplysninger om de kommende 26 vindmøller ved Overgaard.

Se referatet fra miljø- og teknikudvalgets møde den 28. april 2016.

Se hæftet med oversigtskort over vindmøllerammer, som drøftes politisk inden revisionen i april 2016.

Se hvad pressen skriver om kommunens vindmølleplanlægning den 2. maj 2016.

Spørgsmålet om revision af rammerne for vindmøller bliver endeligt behandlet i byrådet den 17. maj 2016. I beslutningen om revision indgår også oplysninger om de kommende 26 vindmøller ved Overgaard.

Se referatet fra byrådets møde den 17. maj 2016.

I juni 2016 bliver der afholdt fordebat om revisionen af rammerne for vindmøller, som besluttet af byrådet den 17. maj 2016.

Et debathæfte er i fire ugers offentlig fordebat fra den 1. juni til den 30. juni 2016. Fordebatten er annonceret på kommunens hjemmesiden og i adresseavisen Randers Onsdag, der omdeles gratis til alle husstande i Randers Kommune.

Se debathæftet for revision af rammer for vindmøller, fra juni 2016.

Det bliver efterfølgende besluttet, at revisionen for rammerne for vindmøller skal køre færdig i det forslag til ny kommuneplan, som i løbet af efteråret 2016 er under færdiggørelse, som Forslag til Kommuneplan 2017 - bortset for revisionen af rammen ved Overgaard, som bliver besluttet videreført i en selvstændig proces, da der i oktober 2016 er modtaget et konkret projekt for opstilling af 26 nye vindmøller ved Overgaard.

Se referatet vedr. revision af rammer for vindmøller, fra byrådets møde den 3. oktober 2016.

Se hvad pressen skriver om Randers Kommunes vindmølleplanlægning den 5. oktober 2016.

Bortset fra rammen ved Overgaard, kører processen - vedr. revision af kommuneplanens rammer for vindmøller - færdig i Forslag til Kommuneplan 2017.

Se Forslag til Kommuneplan 2017, fra november 2016.

 

Vindmølleplanen fra 2010

Efter kommunesammenlægningen i 2007 arbejdede byrådet i den nye Randers Kommune med vindmølleplanlægning, som i juni 2010 resulterer i Kommuneplantillæg nr. 101 (Vindmølleplanen), som bl.a. udlægger et nyt rammeområde til vindmøller ved Overgaard, "etape III", og som forhøjede den maksimale totalhøjde på vindmøller inden for hele vindmølleparken til maks. 150 m.

Se Kommuneplantillæg nr. 101, "Vindmølleplanen", fra juni 2010.

Kommuneplantillægget for vindmøller bliver efterfølgende indarbejdet i Kommuneplan 2013.
 

Udvidelse med etape II i 2006

I 2006 samarbejder tidl. Mariager og Nørhald kommuner om planlægning for et projekt for 10 stk. 127 m høje vindmøller i "Overgaard, etape II", syd for de første 20 vindmøller i etape I.

Se DMUs vurdering af effekt af vindmøller ved Overgaard, i fht. det nærliggende EF-fuglebeskyttelsesområde, fra januar 2006.

Se Århus Amts VVM-redegørelse, vedr. udbygningen i etape II, fra januar 2006.

Se Lokalplan H.2.4 og Lokalplan 75 fra november 2006.

Der bliver efterfølgende i 2008 opstillet 10 stk. 127 m høje vindmøller i etape II.
 

Overgaard Vindmøllepark etableres i år 2000

Vindmølleparken ved Overgaard er planlagt i 1999 - 2000 af den tidligere Mariager Kommune, gennem Lokalplan nr. H.2.2, der giver mulighed for at opstille 25 stk. 100 m høje vindmøller ved Overgaard. Allerede ved planlægningen af de 100 m høje vindmøller, bliver der i opstillings-mønsteret taget højde for, at møllerne senere skal kunne udskiftes til 150 m høje vindmøller.

Se DMUs vurdering af effekt af vindmøller ved Overgaard, i fht. det nærliggende EF-fuglebeskyttelsesområde, fra juli 1999.

Se Lokalplan nr. H.2.2, fra august 2000.

Der bliver efterfølgende i 2002 opstillet og tilsluttet 20 stk. 100 m høje vindmøller i det som siden kommer til at hedde "Overgaard, etape I".

Abonnér på denne side

Ansvarlig redaktør
Thomas Djernæs
Sidst opdateret
12-10-2017