Kommende vindmølleområde

Randers Kommune har udarbejdet Klimaplan 2030, som er en handlingsplan vedrørende klimamål og implementering af CO2 reducerende tiltag frem til år 2030. Som det fremgår af Klimaplanen har Regeringen ifølge Energipolitisk Redegørelse 2009 en vision om at undgå fossile brændsler på lang sigt og basere Danmarks energiforsyning på 100 % vedvarende energi.

For at kunne nå regeringens visioner og Randers Kommunes egne ambitiøse mål for vedvarende energi og nedbringelse af CO2-udslippet skal vindkraften udbygges.

Det er en forudsætning for alle de udpegede områder, at afstandskravene overholdes i henhold til cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller og bekendtgørelsen om støj fra vindmøller. For nogle af vindmølleområderne er det en forudsætning, at eksisterende vindmølleområder tages ud af drift f.eks. hvis to områder ligger meget tæt, kan de visuelle gener blive for store.

Randers Kommune har valgt nedenstående tre områder som potentielle vindmølleområder:

  • Overgaard III
  • Ringbjerg II
  • Tustrup