Trikelshøj

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2012, at opføre tre vindmøller ved Trikelshøj sydøst for Fårup. Vindmøllerne forventes at få en rotordiameter på 101 meter, navhøjde på 79,5 meter og en totalhøjde på 130 meter. 

Den 11. september 2012 blev der afholdt borgermøde på Fårup skole. Det skete i forbindelse med den offentlige høring af vindmølleprojektet ved Trikelshøj.

I løbet af borgermødet fremkom der en række spørgsmål som Miljø- og teknikforvaltningen lovede at besvare via kommunens hjemmeside.

 

Spørgsmål fra borgermødet

Den 11. september 2012 blev der afholdt borgermøde på Fårup skole, i forbindelse med den offentlige høring af vindmølleprojektet ved Trikelshøj.

I løbet af borgermødet fremkom der en række spørgsmål. Nedenstående er en oversigt over de stillede spørgsmål og svarene.

Hvor langt skal man væk for at man ikke kan høre møllerne?

Teoretisk set kan man ud fra diverse ligninger i støjbekendtgørelsens bilag 1 beregne afstanden. I praksis er spørgsmålet vanskeligere at svare på, da støjen foruden alle de forhold som indgår i beregningerne – møllens navhøjde, kildestøjen, reference ruheden, terrænets ruhed, baggrundsstøjen ved målepunktet, luftabsorption mm - også afhænger af personens hørelse og baggrundsstøjen på lokaliteten.

Hvilket isoleringsniveau er brugt i forbindelse med lavfrekvent støj beregning?

I forbindelse med lavfrekvent støjberegning er brugt det isoleringsniveau, som vindmøllebekendtgørelsen foreskriver. Isoleringsniveauet fremgår af bekendtgørelsen som en række dæmpningsværdier i dB for de forskellige frekvensområder. De indgår i WindPRO-programmet, som bliver brugt til støjberegningen.

For yderligere svar, se spørgsmål og svar om lavfrekvent støj på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvilke indkørselsveje bruges ved opstilling?

Den primære vej til ind- og udkørsel af tung trafik vil blive anlagt som midlertidig transportvej i forbindelse med projektet. På kort 3.1 ”Placering af møller, veje og arbejdsarealer i projektforslaget” er den vist med en stiplet linje – det er den vej længst mod øst. Der er angivet to muligheder. Den endelige midlertidige transportvej, vil blive fastlagt i samråd med vejmyndigheden når projektet skal realiseres.

Principtegning af fundament side 21 i VVM – hvordan bliver fundamentet lavet?

Som det beskrives i VVM-redegørelsen vil det sandsynligvis blive et pladefundament på op til 20 meter i diameter med en underkant i 3-4 meters dybde. Det eksakte fundament design udformes på baggrund af en geoteknisk rapport.

Hvorfor måler man ikke lavfrekvent støj som fysiske målinger – hvorfor er det forskelligt fra målinger i industri?

Man måler vindmøllens kildestøj, også den lavfrekvente støj, og beregner derefter støjen i et punkt, fordi det giver den mest præcise bestemmelse. Man måler ikke støj fra vindmøller ved boligen eller i boligen, fordi baggrundsstøj giver for stor unøjagtighed og upålidelige resultater. Ved måling af industristøj kan reglerne for måling netop være svære at overholde i praksis, fordi man ofte skal måle lavfrekvent støj – med stor bølgelængde – i små rum.

For yderligere svar, se spørgsmål og svar om lavfrekvent støj på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvad sker der hvis min ejendom udsættes for mere end 5 timers skyggekast som angivet i VVM rapporten?

Randers Kommune stiller som krav, at ingen boliger må udsættes for mere end 10 timers skyggekast om året. Kan dette krav ikke overholdes kan der installeres skyggestop på møllerne. Skyggeberegningerne er baseret på mange års vejr data og kan derfor afvige fra år til år. Beregningerne er derfor baseret på et ”normalår”.

Hvis der opstår ekstraordinært mange solskinstimer og antallet af skyggetimer overstiger beregningen i VVM redegørelsen, vil der først blive installeret skyggestop når det overstiger 10 timer.

Billede nr. 6 og nr. 7 (side 49 og 51) i VVM – Hvorfor er der ikke billeder i strækningen i mellem?

Der er lavet en visualisering nr. 8 fra motorvejen, ca. 350 meter fra Hovedvejen. Visualiseringen viser møllerne fra en vinkel midt imellem billede 6 og 7.

Generelt kan antallet og placeringen af visualiseringer altid diskuteres. Randers Kommune har i samråd med VVM konsulenten fastlagt antallet og placeringen af visualiseringerne til denne VVM redegørelse. Det er Randers Kommunes vurdering at de giver et  fyldestgørende billede af hvordan vindmøllerne tager sig ud i området.

Kort side 37 – kan ikke få afstande til at passe?

Afstande er kontrolleret og stemmer.

Er møllerne dæmpet – i givet fald hvor meget?

Ja, de er dæmpet 3 dB.

Hvorfor dette projekt, når ikke i Nørbæk?

Der er aldrig to vindmølleområder der er helt ens. Området ved Trikelshøj ligger tættere på motorvejen og jernbanen, der er større afstand til nærmeste støjfølsomme boligområde, den lokale topografi er lidt anderledes osv.

I forhold til det forkastede vindmølleprojekt ved Nørbæk, var der ingen faktorer der alene var den direkte årsag. Beslutningen om at forkaste projektet var en afvejning af en lang række faktorer, der samlet set, endte med at projektet blev forkastet. Så fordi, der kan drages enkelte paralleller mellem projekterne ved Trikelshøj og Nørbæk, er det ikke ensbetydende med at det forkastes.

Har Siemens lavet målingerne?

Siemens har lavet støjberegningerne. Vi er ikke bekendte med, hvem der har lavet målingerne, der ligger til grund for beregningerne.

Randers Kommune stiller som krav til opstiller, at der senest 3 måneder efter at vindmøllerne er sat i drift, foretages en støjmåling. Denne måling og efterfølgende beregning skal dokumentere, at vindmøllerne overholder lovgivningen. VVM-redegørelsen og dens tilgrundliggende beregninger skal vise, at det kan lade sig gøre. Det er den eneste rigtige fremgangsmåde, fordi der er forskel i støjudsendelsen fra vindmølle til vindmølle, også inden for samme type. Så den rigtige dokumentation kan først ske – og sker – ved målingen af den rejste vindmølle. Denne måling skal foretages af et firma, som er godkendt af myndighederne til at foretage de vanskelige og komplicerede målinger.

Hvordan påvirker vindmøllestøj menneskers helbred – kan det undersøges nærmere?

På side 119 spalte 2 – 3 i VVM-redegørelsen er der en beskrivelse af vindmøller og deres indvirkning på helbredet.

I forhold til eventuelle nye/kommende undersøgelser, og om hvorvidt det kan have indflydelse på grænseværdierne for vindmøllestøj, henviser vi til Miljøstyrelsen.