Spørgsmål og svar om vindmøller - FAQ

På siden her har vi samlet en række relevante spørgsmål og svar om vindmøller. Du kan se svarene ved at klikke på spørgsmålene.

Hvorfor ikke satse på andre grønne energiformer?

Randers Kommune har vedtaget en Klimaplan, med klimamål der skal nås inden år 2030. Klimaplanen indeholder en række tiltag, der skal skubbe kommunen i den rigtige retning. Et af disse tiltag er en udbygning af vindkraft i Randers Kommune. Derudover arbejdes der også med fx biogasanlæg og solceller.

Læs mere om Klimaplanen her

Hvor høje bliver vindmøllerne?

En vindmølles totalhøjde måles fra terræn til vingespidsen i øverste position. De fleste vindmøller der opstilles i dag har typisk en totalhøjde på mellem 125 meter og 150 meter.

Hvad er de fire VE-ordninger?

VE-loven er lov om fremme af vedvarende energi. Hertil findes fire ordninger, der har til formål at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygning med vindmøller på land.

På ens.dk kan man læse om de fire VE-ordninger:

 1. Garantifonden
 2. Grøn ordning
 3. Værditabsordningen
 4. Køberetsordningen
Hvor meget støjer vindmøllerne?

Den samlede støjbelastning fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier:

 1. I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse i det åbne land:
  a) 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.
  b) 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.
 2. I det mest støjbelastede punkt i områder til støjfølsom arealanvendelse:
  a) 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.
  b) 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

Den samlede lavfrekvente støj fra vindmøller må indendørs i beboelse i det åbne land eller indendørs i områder til støjfølsom arealanvendelse ikke overstige 20 dB ved en vindhastighed på 8 m/s og 6 m/s.

I VVM rapporten kan man finde de beregnede støjniveauer ved de nærmeste naboer. Der er ligeledes et kort der viser støjbelastningen i området.

Hvor tæt på naboer må man opstille vindmøller?

Nye vindmøller skal som minimum placeres i en afstand fra nærmeste naboer på 4 gange vindmøllens totalhøjde.

Hvad sker der hvis vindmøllerne ikke kan overholde støjgrænserne?

Det er ikke muligt at dispensere fra støjgrænserne. Vindmøllerne skal altid kunne overholde støjgrænserne.

Senest 3 måneder efter vindmøllerne er sat i drift, skal der foretages en støjmåling. Støjmålingen skal sikre at vindmøllerne overholder støjgrænserne. Er dette ikke tilfældes skal møllerne støjdæmpes eller standses.

Hvor meget skyggekast kommer der fra vindmøllerne?

I Randers Kommune har man bestemt, at nabobeboelser ikke må påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som reel skyggekast.

Hvis skyggekastet overstiger de 10 timer årligt, kan der installeres et softwareprogram i vindmøllen, der stopper møllen.

Hvad med dyrelivet omkring vindmøllerne?

Vindmølleprojekter i denne størrelsesorden vil altid være ledsaget at en VVM-redegørelse. En VVM-redegørelse skal blandt andet påvise, beskrive og vurdere vindmøllernes direkte og indirekte virkninger på dyrelivet.

VVM-redegørelsen kan findes på hjemmesiden under de enkelte vindmølleprojekter.

Hvad med landskabet omkring vindmøllerne?

Vindmølleprojekter i denne størrelsesorden vil altid være ledsaget at en VVM-redegørelse. En VVM-redegørelse skal blandt andet påvise, beskrive og vurdere vindmøllernes direkte og indirekte virkninger på landskabet.

VVM-redegørelsen kan findes på hjemmesiden under de enkelte vindmølleprojekter.

Hvorfor sætter I ikke vindmøllerne i havet?

Planlægningskompetencen for vindmøller på havet, ligger hos Naturstyrelsen.

Hele kystområdet ud for Randers Kommune er udpeget som Natura-2000 område, og det er derfor ikke muligt at opstille vindmøller.

Hvorfor placerer man ikke vindmøllerne ved Overgaard Gods?

En udvidelse af vindmølleområdet ved Overgaard er allerede en del af vindmølleplanlægningen i Randers Kommune. Det er dog begrænset, hvor meget området kan udvides. Dette skyldes at området mod nord og øst er afgrænset af Natura-2000 områder, hvori der ikke må opstilles vindmøller.

Ansvarlig redaktør
admin
Sidst opdateret
30-11-2017