Temarevision for detailhandel

Randers Kommune skal gennemføre en revision af kommuneplanens retningslinjer og rammer for detailhandel. Der er som følge heraf udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg 20, vedtaget af Byrådet den 8. februar 2016.

"Forslag til kommuneplantillæg 20: Revision af kommuneplanens retningslinjer og rammer for detailhandel" er i høring fra den 2. marts til den 17. april 2016. 

Kommuneplantillægget indeholder et forslag til ændring af detailhandelsstrukturen i Randers by. Kommuneplantillægget består af hovedstruktur, retningslinjer, rammer for detailhandel samt redegørelse i overensstemmelse med planlovens krav. Antallet af bydelscentre reduceres fra de nuværende 14 til 8. De 6 bydelscentre der udgår, nedgraderes til lokalcentre, hvoraf et opdeles i to lokalcentre. Samtidig sker der flere steder en kraftig reduktion i de enkelte bydelscentres og lokalcentres afgrænsning, så arealer, der primært består af boliger, og ikke er egnet til detailhandel, udgår.

Der er foretaget miljøscreening af kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. I screeningen er det vurderet, at planforslaget ikke udløser krav om udarbejdelse af miljøvurdering.

 Se forslag til kommuneplantillæg 20

Detailhandelsanalyse 2015

Randers Kommune har fået udarbejdet en detailhandelsanalyse for hele kommunen. Analysen omhandler detailhandlen generelt i Randers Kommune, den nuværende situation og fremtidigt arealbehov. Analysen gennemgår også de enkelte bymidter og bydelscentre i forhold til status, afgrænsning og udviklingspotentiale.

Se Detailhandelsanalyse 2015 her