Kommuneplantillæg i høring

Inden endelig vedtagelse, skal et forslag til kommuneplantillæg i høring i 8 uger. 
Alle der berøres direkte af forslaget eller har en særlig interesse i det, fx ejere, lejere, brugere, interesseorganisationer og andre myndigheder bliver orienteret direkte.

Byrådet behandler høringssvar og forslag om ændringer, inden et kommuneplantillæg vedtages endeligt, men det betyder ikke, at byrådet er forpligtet til at rette sig efter dem.


Følgende forslag til kommuneplantillæg er på nuværende tidspunkt i høring eller under behandling:

Forslag til kommuneplantillæg 24

Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg 24, for Tradium Vester Allé i Randers. Området er udlagt til offentlige formål.

Forslaget er i høring fra den 27. april til den 22. juni 2016.

Forslag til kommuneplantillæg 24

Forslag til kommuneplantillæg 21 - Thors Bakke

Kommuneplantillægget fastholder områdets anvendelse, men giver mulighed for, at der kan opføres to punkthuse i stedet for ét. Højhuset i den nordlige del fastholdes, dog justeres højden til max. 80 meter målt fra Markedsgade, og kommuneplantillægget giver desuden mulighed for, at der også i områdets sydlige del kan opføres et punkthus i op til 11 etager og 44 meter, hvor der ifølge den gældende kommuneplanramme kun kan opføres bebyggelse i 7 etager og 22 meter.
Generelt hæves den maksimale bebyggelseshøjde fra 22 til 30 meter og det maksimale etageantal fastholdes på 8.
Bebyggelsesprocenten hæves fra 190 til 200. Bestemmelser om opholdsarealer, butiksstørrelser og virksomhedstyper fastholdes.
Rammeområdets afgrænsning fastholdes, ligesom ingen af kommuneplanens retningslinjer ændres med kommuneplantillægget.

Se forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

Forslaget er i høring fra den 27. juni til den 7. september 2016.