Generelt om detailhandlen i Randers

På siden her kan du læse lidt generelt om planlægningen af detailhandel i Randers Kommune.

Målsætning

Randers er detailhandelsmæssigt i skarp konkurrence med kommunens store nabobyer Aarhus og Aalborg. Det handler om at sikre en vækst både økonomisk og befolkningsmæssigt.

Mulighederne i detailhandlen skal således være attraktive for kommunens borgere, såvel som pendlere, turister og andre besøgende.

Kommunens geografiske placering nødvendiggør, at Randers kan tilbyde et bredt og attraktivt udbud af både specialbutikker dagligvarer og udvalgsvare-butikker. Byrådet ønsker derfor at styrke detailhandelen i midtbyen og sikre en fortsat udvikling af centerområdet i Paderup, syd for Randers.

 

Love og retningslinjer

Detailhandel kan kort defineres som virksomheder hvorfra der sker et salg til forbrugere.

Reglerne for detailhandel er fastlagt i Lov om Planlægning, primært §§ 5l - 5t. Formålet er, at planlægningen skal:

 • fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer.
 • sikre, at arealer til butiksformål udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafik arter.
 • fremme en samfundsmæssigt bæredygtig detailhandelsstruktur, hvor transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede.

I Randers Kommune er planlægningen yderligere reguleret gennem Kommuneplanen. Kommuneplanen indeholder bl.a. retningslinjer for:

 • detailhandelsstrukturen
 • udpegningen af områder til detailhandel
 • butiksstørrelser

 

Fokus

Detailhandelsplanlægningen i Randers har fokus på:

 • at styrke Randers i konkurrencen med Aarhus og Aalborg, og derved som minimum opretholde det nuværende befolkningsgrundlag for Randers’ detailhandelsopland.
 • at koncentrere udvalgsvarebutikkerne i midtbyen og i Paderup.
 • at styrke midtbyen som udbyder af udvalgsvarer, herunder at muliggøre etablering af 2 udvalgsvarebutikker på mere end 2.000 m² i midtbyen i planperioden.
 • at sikre dagligvareforsyningen i midtbyen med dagligvarebutikker på op til 3.500 m2.
 • at bevare den decentrale dagligvareforsyning i lokalområderne og de mindre byer.