Skilte

Byrådet ønsker, at skiltning skal spille sammen med de forskellige omgivelser i kommunens byer og landskaber. Derfor er der med Randers Kommunes skiltepolitik 2015, udarbejdet et administrationsgrundlag med retningslinjer for skiltning. Randers Kommunes skiltepolitik skal bidrage til at sikre kvalitet og helhedspræg samtidig med, at der skal være plads til fantasi og udvikling.

Randers Kommunes skiltepolitik

Randers Kommunes folder om skiltning i det åbne land

Skiltning bør ske med omtanke og respekt for bygningernes arkitektur, byens karakter og landskabet. Tager man disse hensyn, kan skilte være med til at skabe spændende og smukke miljøer, hvilket kan være til gavn og glæde for alle kommunens borgere. Randers Kommunes skiltepolitik 2015 træder i kraft, hvor der ikke er andre regler som fx lokalplaner, vejregler og tinglysning, der regulerer skiltning på ejendommen.

Hvis du ønsker at sætte et skilt op hvor der er vedtaget en lokalplan, skal skiltningen overholde lokalplanens bestemmelser. Hvis du vil sætte et skilt op i landzone, kan der være krav om en landzonetilladelse. Krav om landzonetilladelse vil oftest hænge sammen med et krav om byggetilladelse på grund af konstruktionsmæssige forhold, såsom størrelse og placering.

Skilte der altid kræver en byggetilladelse er:

 • Skiltning på og ved bevaringsværdige bygninger.

 • Alle former for elektroniske skilte, lysreklamer og lignende.

 • Fritstående skilte med en højde på over 2 meter eller et fladeareal på over 2 m2.

 • Større markante skilte på meget synlige og eksponerede steder vil som udgangspunkt også kræve en byggetilladelse.

 • Ansøgning om byggetilladelse skal ske via Byg og Miljø og der opkræves gebyr herfor. Ved ansøgning om byggetilladelse i Byg og Miljø benyttes/vælges aktivitet ”Nybygning af andre konstruktioner”. Adgang til Byg og Miljø kræver anvendelse af NemID.

En ansøgning om byggetilladelse skal indeholde oplysninger om.

 • Redegørelse for det arbejde, du ønsker at udføre.

 • Situationsplan, hvor ønskes skiltet/skiltene placeret.

 • Tegning, der viser skiltet/skiltene, der tydeligt viser placering, dimensioner og udformning.

 • Beskrivelse af eventuel belysning.

 • Fuldmagt fra ejer af ejendommen.

 • Afhængig af placering og type af skilt, kan der også være krav om visualiseringer.

Ansøg om byggetilladelse

Hvem spørger jeg, hvis jeg er i tvivl?

Hvis du er i tvivl, anbefaler vi, at du kontakter os for at få vejledning om de gældende regler og retningslinjer. Vi hjælper dig gerne med at vurdere, om dit skilt kræver en byggetilladelse eller ej.

Du kan henvende dig med spørgsmål til Randers Kommunes skiltepolitik 2015:

Randers Kommune, att.: Plan, Laksetorvet 1, 8900 Randers C

på tlf. 8915 1515 eller

mail til: plan@randers.dk