Sporbyen Scandia

En ny bydel vokser frem mellem Randers og Dronningborg. Området skal udvikle sig til en bydel, der med sin egen karakter og historie opleves som en samlet helhed.

På den tidligere Scandia vognfabrik (i dag Bombardier), har der været bygget og renoveret togvogne siden 1896. Det har været en arbejdsplads for mange randrusianere og er en betydelig del af Randers’ erhvervshistorie. De sidste tog er bygget og aktiviteterne på det 22 ha. store fabriksområde er under afvikling – derfor ønsker private investorer, at omdanne erhvervsområdet til et blandet byområde med boliger, kultur, erhverv og butikker.

Hvad sker der?

Omdannelsen af området kræver forudgående planlægning i form af tillæg til kommuneplanen, der ændrer anvendelsen fra erhverv til blandet byområde samt lokalplan, som muliggør opførelse af ny bebyggelse og ombygning af eksisterende. Projektet har en størrelse og karakter, som indebærer, at det skal miljøvurderes. Der er derfor også gennemført en miljøvurdering, som vedlægges planforslagene.

I øjeblikket er planforslagene i offentlig høring frem til og med 23. august 2017. Det betyder at alle interesserede kan se dem på www.plan.randers.dk og har mulighed for at indsende bemærkninger til Randers Kommune. Når høringsfristen udløber, bliver alle bemærkninger gennemgået og vurderet inden planforslagene fremlægges til endelig vedtagelse sidst på året.

Vi arbejder med følgende bærende principper for omdannelsen:

 • Området skal udvikle sig til en bydel, der med sin egen karakter og historie opleves som en samlet helhed.
 • Området skal åbne sig op mod de omkringliggende bydele og skabe nye forbindelser til havnen, Tøjhushaven, midtbyen og Dronningborg.
 • Områdets disponering skal tage hensyn til, at Klimabroen kan få et forløb, der gennemskærer området.
 • Området skal kunne håndtere regnvand og høj vandstand i fjorden.
 • Området skal kunne tilbyde mange forskellige boformer og være attraktiv for flere typer af brugere.
 • Områdets status som regionalt industriminde skal tydeliggøres og indarbejdes i den nye bydel. Besøgende skal kunne gå på opdagelse i industrikulturens spor.
 • De eksisterende, bevaringsværdige bygninger skal genbruges til nye anvendelser.

Som opstart på planlægningen blev der i efteråret 2016 gennemført en fordebat og udarbejdet en helhedsplan med ønsker til omdannelsen. Du kan læse mere om projektet i nedenstående helhedsplan, der er udarbejdet af investor og som i hovedtræk har dannet udgangspunkt for planlægningen.

Se oplæg til Sporbyen Scandia

Fordebat Sporbyen Scandia

Randers Byråd vil planlægge for omdannelsen af den tidligere togfabrik Scandia til et blandet byområde med boliger, erhverv, kultur og butikker. Omdannelsen kræver væsentlige ændringer i kommuneplanen, der i dag udlægger området til erhverv. Inden planlægningen kan gå i gang, opfordres alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag og idéer til planlægningen, jf. planlovens § 23c.

Fordebatten varer fra torsdag den 13. oktober til den 10. november 2016. Du kan sende dine bemærkninger til plan@randers.dk.

Mere om projektet

Du kan læse mere om de foreløbige planer for området her:  Sporbyen Scandia

Annoncen om fordebat kan du finde her

Spørgsmål til debat

 • Hvad kunne du tænke dig, at området skulle kunne anvendes til?

 • Er der særlige funktioner, som du synes lokalområdet mangler?

 • Har du gode ideer til, hvad området kunne bidrage med til den omkringliggende by?

 • Hvordan skal området bebygges?

 • Hvad er vigtigt, når området omdannes fra erhverv til en blandet bydel?

 • Hvordan skal området hænge sammen med de omkringliggende byområder?

 

Den videre proces

Med udgangspunkt i fordebatten vil Randers Kommune igangsætte en mere detaljeret planlægning for omdannelsen af området. En sådan planlægning vil omfatte et forslag til kommuneplantillæg og et forslag til lokalplan. Disse planer udsendes i offentlig høring i mindst 8 uger.