Ny bydel i Randers syd

Hvad skal de store linjer være for, at et byområde er attraktivt at bo, leve og være i? Det er hvad byudvikling handler om. Vi skal skabe de bedste rammer for vores fremtidige by og de mennesker, der skal bo her.

Den ny sydlige bydel dækker over et areal, der strækker sig fra Paderup i nord til landsbyen Robdrup, der balancerer på den sydlige kommunegrænse mod Favrskov. Hele området ligger placeret i smuk natur, på skråninger med udsigt ud over slugter og store, grønne arealer. Bydelen der i størrelse svarer til ca. 50 procent af Randers’ nuværende, vil blive udviklet i løbet af de næste cirka 2-20 år. I alt vil den nye bydel rumme 5-6000 boliger fordelt på syv mindre områder.

Det kræver fokus på fremtiden, evne til at trække kommende tendenser på boligmarkedet ind og ikke mindst fokus på principper, der også kan stå på mål i fremtiden. De store linjer for den ny bydel – eller principperne – foreslås at være: Bæredygtighed, bevægelse, natur, sjæl, mangfoldighed og fællesskab.

Den nye sydlige bydel på i alt ca. 12 kvadratkilometer vil bestå af syv enklaver eller områder, og de kan vægte de seks principper forskelligt og dermed få hver sin identitet. I fremtiden kan man måske bo i en enklave, hvor man bl.a. for at beskytte drikkevandet ikke har egne haver, eller i en enklave, hvor byggestilen og boligerne skal styrke fællesskab eller bevægelse – eller måske begge dele. Randers byråd vedtog 16. juni 2014 at sende principperne for bydelen til debat blandt borgerne.

Se hele idékataloget for Randers Syd her

Hvorfor byudvikle her?

Området syd for Paderup byder på store rekreative naturområder langs ådalen, hvilket gør arealet attraktivt til bolig- og fritidsformål. Byudviklingen i forlængelse af Randers by mod syd understøttes desuden af infrastrukturen omkring motorvej E45 og den kommende forbindelse mod Djursland kaldet ”Det nordlige hængsel”. Randers Syd skal udvikles med øje for den fremtidige linjeføring for letbanen. Centerområderne og uddannelsesinstitutionerne i Paderup understøtter det nye boligområde med indkøbsmuligheder, skoler, videregående uddannelsesinstitutioner mv. Dermed ligger de nye byudviklingsområder som principplanen omhandler optimalt og som den naturlige udvidelse af Randers mod syd.

Hvordan sikrer vi naturen i området?

I principplanen for Randers syd er der lagt stor vægt på at indpasse byudviklingen til eksisterende natur- og landskabsforhold med fokus på at beskytte af de rekreative værdier og at sikre en stor biodiversitet i området. Eksisterende beskyttelseslinjer for natur, vand, fredninger og landskabelige sammenhænge er lagt til grund for planlægningen i området. Det er således kun de tiloversblivende landbrugsarealer, som inddrages til ny byudvikling. I planen er der endvidere lagt store rekreative grønne områder til ny natur og bynær skov ind imellem de planlagte boligområder. Det vil være til glæde og gavn for både beboere og det grønne miljø i Randers.

Inddragelse af borgerne?

Byrådet vil gerne sikre, at byudviklingen i Randers Kommune sker med en stor inddragelse af borgerne. I forbindelse med udarbejdelsen af principplanen har der været afholdt 2 indledende workshops med deltagelse fra borgere og politikere. På disse workshops er der arbejdet med at finde ideer til hvordan vi skal byudvikle. Det er disse mange ideer som danner grundlaget for principperne i denne plan.

Hent debatoplæg som pdf her:
Debatoplæg hæfte 1
Debatoplæg hæfte 2