Fremtidsplaner for Thors Bakke

På disse sider kan du læse mere om lokalplanen for Thors Bakke og de aftaler der er indgået med henblik på at realisere byggemulighederne

Randers Byråd har godkendt en ny lokalplan for Thors Bakke og med vedtagelsen er retningslinjerne for at bygge videre omkring de eksisterende bebyggelser i bydelen nu fastlagt.

Herunder kan du læse mere om baggrunden for lokalplanen, om lokalplanens muligheder og om de aftaler, der er lavet mellem K/S Thors Bakke og Randers Kommune med henblik på at realisere byggemulighederne.

Baggrunden for lokalplanen

Thors Bakke har udviklet sig markant, siden Thor Bryggeriet lukkede i 2003. I dag er der masser af liv i den 31.000 kvadratmeter store bydel, der blandt andet består af Randers Sundhedscenter, ældreboliger, almene boliger restauranter og en biograf.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015-2018 udtalte Byrådet en målsætning om etablering af nye lejemål – primært til unge – i centrum af Randers og med kort afstand til kollektiv trafik. Endvidere udtalte Byrådet, at man ønskede at fortsætte udviklingen på Thors Bakke gennem etablering af attraktive, almene familieboliger. Kommunens tilskud til de almene boliger på Thors Bakke skal finansieres ved salg af kommunens grundarealer på Thors Bakke.

Det er baggrunden for den ny lokalplan – og for de aftaler, som skal sikre, at lokalplanens byggemuligheder kan realiseres. 

Lokalplanens byggemuligheder

Den ny lokalplan for Thors Bakke indeholder mange af de samme muligheder som den tidligere lokalplan for området. Blandt andet muligheden for at bygge et højhus i den nordlige ende af bydelen. Her kan der opføres ca. 14.000 etagemeter boliger, hvoraf 10.000 forventes at blive almene familie- og ungdomsboliger.

Lokalplanens mulighed for at bygge et højhus i den sydlige del er til gengæld ny, og det samme er en landskabstrappe, der skal fungere som et grønt byrum og et centralt bindeled til Østervold for fodgængere. Der er i lokalplanen også mulighed for at bygge et p-hus i det sydøstlige hjørne, mens den nuværende Nordens Plads og den grønne plæne på ”biblioteksgrunden”  med den ny lokalplan bliver nedlagt.

Lokalplanen sikrer, at bydelens grundlæggende arkitektoniske princip med karrébebyggelse i tegl videreføres og planen sikrer, at nye boliger opføres i varierende højder, der trapper ned i forhold til terrænet. Endelig sikrer planen, at der vil blive anlagt opholdsarealer til boligerne.

Hent lokalplanen for bydelen Thors Bakke

Den nye lokalplan fastlægger rammerne og muligheden for et byggeri, men lokalplanen indebærer ikke i sig en pligt for ejeren eller kommunen til rent faktisk at udnytte byggemulighederne.

Aftaler med henblik på realisering af byggemulighederne

For at byggemulighederne i lokalplanen kan realiseres, har Randers Kommune indgået tre aftaler med K/S Thors Bakke. 

  • En rammeaftale, der definerer de overordnede vilkår, herunder de økonomiske
  • En konkret aftale om anvisningsret til 96 parkeringspladser under Sundhedscenteret
  • En konkret aftale om salg af matr. Nr. 789 k, Randers Bygrunde (”Biblioteksgrunden”)

 

Rammeaftalen

Rammeaftalen definerer en række vilkår for den konkrete aftale om anvisningsretten til parkeringspladser og for grundsalget, herunder de økonomiske vilkår.

Hent rammeaftalen

I rammeaftalen står blandt andet, at alle aftaler er betinget af, at K/S Thors Bakke realiserer planerne. Skulle dette – uanset af hvilken grund – ikke lykkes, vil aftalerne om grundsalg og anvisningsret til parkeringspladserne falde til jorden.

Hvis aftalerne falder til jorden, skal Randers Kommune finde andre investorer. Randers Kommune oplyser derfor ikke de aktuelle salgspriser, da det vil begrænse muligheden for at forhandle nye priser. Det skal dog bemærkes, at når aftalerne er endelige, så vil der naturligvis være fuld aktindsigt – også i priserne.

Overskuddet fra salget af anvisningsretten til parkeringspladsen og salget af matr. Nr 789k skal Randers Kommune, som forudsat i budget 2015-18, bruge til at yde tilskud til byggeriet af de almene boliger og ungdomsboliger (se også ”Lokalplanens byggemuligheder).

 

Aftale om parkeringspladser

Da Sundhedscenteret blev opført, besluttede man at bygge et ekstra niveau i parkeringskælderen, så der var parkering til et bibliotek, som kommune påtænkte opført på græsplænen. Da kommunen nu ønsker at sælge grunden, er der 96 p-pladser under Sundhedscenteret ”til overs”, hvis man ser på de regler, der regulerer kravet til parkeringspladser i forhold til et byggeri.

Byrådet ønsker at sikre flest mulige parkeringspladser på Thors Bakke, så det blev derfor besluttet, at et kommende privat byggeri på ”biblioteksgrunden” ikke skal kunne drage nytte af disse pladser, men i stedet selv skal sørge for de nødvendige parkeringspladser. Der er derfor indgået en aftale om, at de 96 pladser alene må betjene allerede eksisterende byggeri på Thors Bakke.

Hent aftalen om parkeringspladserne

Samtidig ønskede Byrådet størst mulig ret til lade parkeringspladserne indgå i en eventuel, fremtidig plan for parkering på Thors Bakke. Derfor sælges alene en såkaldt ”anvisningsret” til pladserne. Det betyder i praksis, at pladserne præcis som i dag kan benyttes af offentligheden.

 

Salg af matr. Nr. 789k

Det areal, som Randers Kommune ejer på Thors Bakke, er græsplænen lige ovenfor Nordens Plads (også kendt som biblioteksgrunden). Ved siden af kommunens grund ejer K/S Thors Bakke også en mindre grund. I den nye lokalplan vil disse to grunde reelt skulle udnyttes samtidigt.

For at sikre den bedste pris for grunden, indgik kommunen en aftale med K/S Thors Bakke om at begge grunde blev sat til salg samtidigt. Kommunens grund blev udbudt i sommeren 2016. Rammeaftalen pålægger K/S Thors Bakke at byde et bestemt beløb for grunden, men kommunen var berettiget til at sælge grunden til højestbydende. Hvis der kom en bedre bud, pålagde rammeaftalen tillige K/S Thors Bakke at sælge deres grund på samme vilkår.

Hent aftalen om salg af matr. Nr. 789 k