Referater vedrørende områdefornyelsen i Øster Tørslev

Samtlige referater ligger efter hinanden med det nyeste referat først. Klik på den enkelte mødedato for at se referatet.

Anlægsfasen november 2013 - november 2014
Status 21. marts 2013

I 2011 fik Randers Kommune, via Socialministeriet, reserveret tilskud på 1.500.000 kr. til områdefornyelse i Øster Tørslev.

I løbet af 2. halvår 2011 har der været en lang række borgerinddragelsesmøder, som basis for ”Program for områdefornyelse – Øster Tørslev”. Dette handler om trafikforbedringer, forskønnelse af bymidten, etablering af et bytorv, et stiforløb langs åen, indretning af grønne aktivitetsområder, og nedrivning af forfaldne bygninger.

Programmet er godkendt af Randers Byråd i februar og af By- Bolig og Landdistriktsministeriet april 2012.

Derefter fremsendtes på vegne af LAG – Randers ansøgning til Natur Erhverv Styrelsen om 1,8 mio. kr. i tilskud fra EU-midlerne. Dette var en forudsætning for Byrådets godkendelse af den samlede økonomi på 6,3 mio. kr. Den endelige godkendelse skete medio oktober 2012.

Efter forudgående udbud af rådgiveropgaven i forbindelse med anlægsarbejderne modtog vi tilbud marts 2013. Denne opgave er nu tildelt en rådgivergruppe bestående af arkitekt Bjarne Bang, Randers – landskabsarkitekt Torben Wainø, Århus – ingeniørfirma Vohnsen, Randers

Hen over foråret vil der blive indhentet priser på anlægsarbejderne, som forventes igangsat inden sommeren 2013. Der er indkaldt til møde med de lokale arbejdsgrupper tirsdag 9. april 2013.

 

Indsatsområderne

Områdefornyelsen bruges som redskab til revitalisering af landsbyen med hovedvægten lagt på forskønnelse og forbedring af den gamle bykerne; forskønnelse af og bedre tilgængelighed til Øster Tørslev Å samt bedre sammenhæng med den omkringliggende by.

Formålet er at skabe mere liv og aktivitet i den gamle bydel for at øge interessen for bosætning og bevare det offentlige og private serviceniveau.

Områdefornyelsen omfatter som udgangspunkt det centrale Øster Tørslev med afstikkere mod henholdsvis øst og vest i form af stier langs åen, der binder den oprindelige landsby sammen med de nyere byområder og den omkringliggende natur.

Områdefornyelsens bidrag til udviklingen består af:

Bygrønning – etablering og indretning

 • Nedrivning af det tidligere motel – kommunens opgave
 • Genhusning af motellets beboere – kommunens opgave
 • Etablering af bygrønning på begge sider af Udbyhøjvej

Udbyhøjvej – sikkerhed og forskønnelse

 • Hastighedsdæmpende foranstaltninger ved købmanden
 • Forskønnelse af gaderummet omkring rundkørslen
 • Hastighedsdæmpende foranstaltning - holdepunkt
 • Indretning og forskønnelse af ny plads ”Åløbspladsen”
 • Forskønnelse af ”Bogbuspladsen”
 • Forskønnelse af ”Genforeningspladsen”

Øster Tørslev Å - synliggørelse af og bedre adgang til åen og naturen 

 • Etablering af sti mod vest
 • Etablering af sti mod øst
 • Forskønnelse af ”Børnenes Paradis”

Skoven - forbedring af sociale aktivitets- og samværsmuligheder i samarbejde med brugergruppe.

 • Etablering af en toiletbygning
 • Organisering af aktiviteter mellem unge og gamle

Dette udmønter sig i følgende konkrete anlægsopgaver, som styres og udbydes af de valgte eksterne teknisk rådgiver:

Foreløbig tidsplan

Anlægsopgaver 2013:

 • Udbyhøjvej – Åløbspladsen, Holdeplads,
 • Købmanden
 • Rundkørslen
 • Bogbuspladsen, Genforeningspladsen.
 • Bygrønning øst for Udbyhøjvej
 • Udeaktiviteter og Toilet ved Skoven – I samarbejde med brugere                                

Anlægsopgaver 2014:

 • Nedrivning af Motellet – Udbydes af Randers Kommune
 • Bygrønning vest for Udbyhøjvej
 • Udeaktiviteter ved Skoven, fortsat - I samarbejde med brugere

Anlægsopgaver 2015:

 • Øster Tørslev Å – Sti mod øst
 • Øster Tørslev Å - Sti mod vest
 • Børnenes Paradis
 • Udeaktiviteter ved Skoven, fortsat - I samarbejde med brugere

Arbejdsgrupper

Sidste år skrev en række borgere, som var interesserede i at følge det videre forløb aktivt, sig på en liste. Disse vil også fremover blive holdt orienteret.

På mødet i marts 2013 blev der formelt nedsat 5 arbejdsgrupper med i alt godt 30 deltagere. Disse personer er indkaldt til møde med de valgte rådgivere tirsdag 9. april 2013 for at planlægge det videre forløb.

Borgermøde i Øster Tørslev den 21. februar 2013

På statusmødet i Selskabslokalerne deltog over 50 borgere. 

På mødet blev der samlet op, hvad der er foregået det sidste år - diverse godkendelser og udbud af rådgiveropgaven i forbindelse med anlægsarbejderne. Projektet og tidsplanen blev gennemgået igen. På mødet blev der formelt nedsat 5 arbejdsgrupper med i alt godt 30 deltagere. Arbejdsgrupperne ser således ud: Arbejdsgrupper.

Nu går arbejdet for alvor igang.

Borgermøde i Øster Tørslev den 3. januar 2012

Præsentation og gennemgang af ’Program for områdefornyelse i Øster Tørslev’. 60 deltagere i Selskabslokalerne ved Ommersysselhallen.

Se præsentationen til borgermødet 03.01.2012 her

 

Velkomst v. Stadsarkitekt Henri Amsler

En opsamling på året der er gået:

 • Ansøgning om reservation af støtte til områdefornyelse hos Socialministeriet - 7. januar 2011
 • Tilsagn fra Socialministeriet - 5. april 2011
 • Offentligt informationsmøde - 16. august 2011. 100 borgere mødte op - 24 borgere meldte sig til arbejdsgrupper
 • 1. arbejdsgruppemøde - idé generering - 30. august 2011. De to arbejdsgrupper ’Naturrum’ og ’Byrum’ arbejdede med hvert deres tema
 • 2. arbejdsgruppemøde - byvandring og prioritering - 20. september 2011. De to arbejdsgrupper så nærmere på deres egne idéer og ønsker
 • 3. arbejdsgruppemøde - kommunens prioritering – 4. oktober 2011. De to arbejdsgrupper prioriterede mellem samtlige projekter
 • 4. arbejdsgruppemøde - kommunens prioritering – 1. november 2011. På baggrund af de to arbejdsgruppers prioriteringslister har kommunen lavet én samt lavet skitser til delprojekternes udformning.
 • Programudarbejdelse internt i kommunen i samarbejde med BNByfornyelse – november og december 2011
 • Offentligt borgermøde - præsentation af program – 3. januar 2012
 • Godkendelse i Miljø og Teknik Udvalget den 19. januar 2012, Økonomiudvalget den 30. januar 2012 og Byrådet den 6. februar 2012.
 • Programmet skal være i ministeriet den 1. februar 2012
 • Godkendelse i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter – forventet tilsagn i april 2012
 • Anlæggelsesfase 5-årig periode (2012-2016)

 

Siden sidst v. arkitekt Mette Geertsen, Stadsarkitektens kontor

Bakkegården – Åløbet 6

I september 2011 skrev Stadsarkitektens kontor en ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om tilskud til forsøgs- og udviklingsmidler. Ansøgningen gik på at få midler til at udvikle et koncept for genanvendelsen af Bakkegården. Vi fik desværre afslag på ansøgningen i december 2011. Gården er til salg, men Randers Kommune har ikke umiddelbart for at opkøbe gården. Kommunen har dog til hensigt at støtte en evt. privat bygherrers renovering af bygningen efter bestemmelserne i ’Byfornyelsesloven’.

 

Det tidligere motel – Åløbet 5A-E

Det gl. motel forudsættes nedrevet i programmet for områdefornyelsen. Der arbejdes i først omgang på en frivillig aftale med ejer. Opkøb af ejendommen, nedrivning af bygningerne og genhusning af beboerne foregår i andet regi og indgår ikke økonomisk i områdefornyelsen. Hverken programmet eller beslutning om erhvervelsen er ejendommen er dog politisk godkendt endnu.

 

Åløbet langs Gjerlevvej

For at forbedre forholdene for fiskebestanden og dermed for åens rekreative muligheder har kommunen i programfasen undersøgt mulighederne for at flytte den øvre del af åens forløb ved ’Undervisningsskoven’ fra østsiden til vestsiden af Gjerlevvej. Det har efterfølgende vist sig at være vanskeligt, da det kræver etablering af vandstandsende lag. Kommunen ønsker derfor at forbedre forholdene i åens nuværende forløb ved f.eks. indsnævringer og sten i bunden. Dette projekt finansieres uden om områdefornyelsen.

 

Rekreativt regnvandsbassin ved ’Undervisningsskoven’

Randers Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 538 for 18 nye parcelhusgrunde ved Bakkegårdsvej besluttet at samle overfladevandet i et regnvandsbassin neden for ’Undervisningsskoven’. Bassinet skal også rumme overfladevand fra et eksisterende område omkring Rødkløvervej. Bassinets endelige udformning og placering ligger ikke fast, men det skal etableres, så det kan udnyttes rekreativt og som en del af undervisningen på skolen. Bassinet bliver ikke indhegnet, men kommer til at indgå i sammenhæng med det eksisterende grønne anlæg. Dette projekt finansieres uden om områdefornyelsen.

 

Gennemgang af projekter/indsatsområder v. Susanne Aagaaard, BNByfornyelse

 • Programmet er en sammenskrivning af det seneste års arbejde med borgerinddragelse mv. og handler i grove træk om:
 • Hvad vil man gøre (indsatsområder)?
 • Hvordan vil man gøre det?
 • Hvornår vil man gøre det?
 • Hvad koster det (overslag)?
 • Hvilke succeskriterier er der til de forskellige indsatsområder?

Indsatsområder omfattet af områdefornyelsen:

 1. ’Bygrønning’ – etablering og indretning 
 2. Udbyhøjvej – sikkerhed og forskønnelse
 3. Øster Tørslev Å - synliggørelse af og bedre adgang til åen og naturen 
 4. ’Skoven’ - forbedring af sociale aktivitets- og samværsmuligheder

Indsatsområderne koordineres med andre projekter uden for områdefornyelsen, der bl.a. omhandler forbedring af åløbet og etablering af rekreativt regnvandsbassin langs Gjerlevvej ved ’Undervisningsskoven’, etablering af fortov på Stangerumvej, udskiftning af gamle gadelamper og opsætning af nye LED-gadelamper, forbedring og forskønnelse af området omkring hallen og selskabslokalerne samt generel forbedring af bygnings- og boligmæssige forhold - nedrivning og/eller renovering af dårlige boliger og bygninger.

Rettelse: Stenen på hjørnet af Tværgade og Udbyhøjvej er, som vi blev gjord opmærksom på til borgermødet ikke en genforeningssten men en mindesten for grundlovens vedtagelse.

 

Gennemgang af budget og tidsplan v. Susanne Aagaaard, BNByfornyelse

Randers Kommune har afsat 3 mio. kr. og forventer 1,5 mio. kr. i statsstøtte. LAG Randers forventes at bidrage med 1,833 mio. kr. Anlægsfasen løber fra 2012-2016.

Udgifterne til områdefornyelsen fordeler sig således:

 • ’Bygrønningen’ – etablering og indretning: ca. 2,5 mio. kr.
 • Udbyhøjvej – sikkerhed og forskønnelse: ca. 2,1 mio. kr.
 • Øster Tørslev Å – synliggørelse af åen og bedre adgang til naturen: ca. 1,0 mio. kr.
 • ’Skoven’ - forbedring af sociale aktivitets- og samværsmuligheder: ca. 0,2 mio. kr.
 • Borgerinddragelse og gennemførelsesfasen: ca. 0,5 mio. kr.
 • I alt: ca. 6,3 mio. kr.

Hvis man også ser på de andre sideløbende projekter der ikke er under områdefornyelsen, anslås det, at de samlede investeringer i Øster Tørslev er 20 mio. kr.

 

Organisering og det videre forløb v. arkitekt Mette Geertsen, Stadsarkitektens kontor

Byrådet forventes at godkende programmet endeligt primo februar 2012. Ministeriets godkendelse forventes at ligge medio april 2012. Først derefter kan udførelsen påbegyndes.

Kommunen ønsker forsat at inddrage brugerne. Når det bliver aktuelt, indkalder kommunen til en arbejds-/projektgruppe inden for de enkelte indsatsområder.

Den fremtidige kommunikations vil ske via kommunens hjemmeside, Øster Tørslevs egen hjemmeside, opslag ved købmanden, annoncer i Mariager Avis, mails mv.  

 

Spørgsmål fra de fremmødte borgere: 

Hvem skal så for den fremtidige drift?

I den næste fase, hvor de forskellige projekter skal konkretiseres og tegnes, skal der selvfølgelig tænkes på den fremtidige drift. Kommunens driftsafdeling er her med inde over de projekter, kommenen kommer til at vedligeholde. Men der er også en forventning om, at div. arbejdsgrupper og byens borgere generelt er med til at løfte denne opgave og bidrage hertil.

 

Hvad med dem der ikke er på internettet og kan tjekke hjemmesiden for nyt vedr. områdefornyelsen?

Når programmet for områdefornyelsen sendes til politisk behandling den 19. januar, lægges programmet samtidig ud på kommunens hjemmeside www.planlaegning.randers.dk.

Programmet vil i løbet af februar også blive trykt i nogle eksemplarer, som bl.a. vil være at finde hos købmanden. En samlet plan (plakat) over de forskellige projekter/indsatsområder, vil ligeledes blive hængt op her. Er der andre forslag til, hvor der kan placeres information i Øster Tørslev, er man velkommen til at kontakte Mette Geertsen 8915 1027 eller Peter Nielsen 8915 1586 på Stadsarkitektens kontor.

 

Hvornår indkaldes der til arbejdsgrupperne?

Kommunen indkalder til arbejdsgrupperne, når de er relevante at igangsætte ifht. tidsplanen. Men det er tidligst når Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har godkendt programmet – dette forventes at ske i april 2012. Indkaldelsen vil typisk ske via byens hjemmesidewww.oestertoerslev.dk og med annonce i Mariager Avis. 

 

Kan der ikke etableres fortov på hele Stangerumvej?

Etablering af fortov langs Stangerumvej ligger uden for områdefornyelsen – det betragtes som en alm. kommunal opgave. Når der tages stilling til vejstykket syd for skolen, bør kommunen selvfølgelig også se på det nordlige vejstykke op mod områdecenteret. 

 

Vejkrydset Stangerumvej og Bakkegårdsvej er farligt – kan kommunen ikke gøre noget her?

Det samme gælder her, at denne opgave ikke har noget at gøre med områdefornyelsen, som primært handler om forskønnelse af bykernen. Vi vil videregive oplysningen til kommunens vejafdeling, som skal tage stilling hertil.

 

Er der mulighed for at få etableret chikaner på Udbyhøjvej ved ind-/udkørsel til byen?

Denne opgave ikke har noget at gøre med områdefornyelsen, som primært handler om forskønnelse af bykernen. Vi vil videregive forespørgslen til kommunens vejafdeling, som skal tage stilling hertil.

 

Derudover var der en kommentar vedr. EU's vanddirektiver.

Biolog Hanne Wind, Randers Kommune, svarede, at udmeldingerne fra statens side på dette område er gevaldigt forsinket. Men selvfølgelig skal der laves en vandplan for Øster Tørslev Å – dette kan måske betyde ændret vedligehold eller restaurering af åløbet. Men projekterne i områdefornyelsen har på inden måde negativ indvirkning på åens kvalitet – tværtimod. 

Præsentation af kommunens prioriteringer den 1. november 2011

Velkomst

v. Stadsarkitekt Henri Amsler 

Henri indledte aftenen med at takke for den store indsats, som arbejdsgrupperne har leveret de sidste måneder. Kommunen synes, det har været en vel tilrettelagt proces, som har resulteret i nogle gode projekter.

 

Præsentation af kommunens prioriteringer

v. Susanne Aagaard, byfornyelseskonsulent, BNByfornyelse.

Styregruppen har på baggrund af arbejdsgruppernes prioriteringer af projekter på mødet den 4. oktober lavet én liste. Projekterne på denne liste kan ikke nødvendigvis udføres i den rækkefølge, som de er prioriteret, hvorfor der også er udarbejdet et udkast til en tidsplan.

Se den samlede prioritering, skitser og tidsplan her.

 1. Første prioritet er ’bygrønningen’, som omfatter indretning af arealerne langs åen mellem ’Karls mark’ ved det gl. motel og den nye sti ved præstehaven og kirken. Etablering af bygrønningen forudsætter, at det gl. motel nedrives. Da det er svært at forudse. hvornår dette sker, og på hvilken måde det løses, kan dette ikke opstartes som det første projekt. Dog kan etableringen af den del af bygrønningen, der er beliggende øst for Udbyhøjvej, umiddelbart godt igangsættes. Stien løber igennem hele bygrønningen og etableres som en god og fast sti med belysning.
 2. Anden prioritet er ’gaderummet’, som omfatter en forskønnelse af Udbyhøjvej fra købmanden mod nord og pladsen ved genforeningsstenen mod syd. Projektet omfatter en række mindre indsatser, som tilsammen skal gøre gennemkørslen af byens centrum til en bedre oplevelse. Det handler om alt fra sikker krydsning over Udbyhøjvej, nyplantning af træer langs gaden for at stramme vejforløbet op samt nyplantning omkring rundkørslen, som pt. fremstår meget simpel men vindblæst. ’Gaderummet’ handler også om at løse en servicefunktion omkring de mange brugerne af den kollektive trafik. Der kan ved at flytte buslommen i den sydgående retning etableres et busskur og evt. toilet.     
 3. Tredje prioritet er ’aktiviteter langs åen’, og omfatter både stiforbindelsen vest og øst for bygrønningen samt ’Børnenes Paradis’, som er et aktivitetsområde for de mindste børn.
 4. Fjerde prioritet er ’rekreative forhold ved skoven’. Delprojektet indgår som element i etablering af et sammenhængende stisystem, som forbinder bymidten med den omkringliggende by. Hvad der skal ske i dette område, bliver en særskilt proces. Det tænkes, at der afsættes et fast beløb til at udvikle dette område. Her er det særligt vigtigt og fordelagtigt at tænke anden finansiering ind fra andre fonde. Arbejdet med at udvikle idéer og vælge blandt disse er tænkt som en meget lokal opgave og vil foregå i Øster Tørslev af de interesserede brugere.
 5. Femte prioritet er ’åløbet og regnvandsbassin’ på hver side af Gjerlevvej vest for landsbyen. Dette projekt finansieres af andre midler, og er derfor ikke længere en del af områdefornyelsesprojektet. Det er netop ved at blive undersøgt, om det er muligt at omlægge åen til et stryg (slynget å med godt fald) sydvest for vejen. Det bliver også undersøgt om de geotekniske forhold er til at etablere et regnvandsbassin neden for undervisningsskoven. Bassinet skal være en rekreativ del af naturområdet.
 6. Sjette prioritet er ’forskønnelse af Stangerumvej’ og drejer sig primært om at få skabt en tryg vej for fodgængere – unge som gamle. Da denne opgave ligger uden for områdefornyelsens målsætning, arbejdes der på at få finansieret det via andre kommunale midler.

Der var kun positive kommentarer til prioriteringen og de viste skitser. Det blev dog påpeget, at plankeværket ind til præsteboligen godt kunne se skønnere ud – men om denne opgave ligger inden for områdefornyelsesprojektet eller det er menighedsrådets opgave blev ikke afgjort.

Der blev også stillet spørgsmål ved pleje af de grønne områder – f.eks. ’Børnenes Paradis’. Den efterfølgende pleje vil være en kommunal udgift da arealerne er kommunale. De enkelte projekter skal i den efterfølgende designfase godkendes og forankres i natur-afdelingen, som varetager planlægning og drift af sådanne arealer.

 

Det videre forløb og organisation i anlægsfasen

v. Susanne Aagaard, byfornyelseskonsulent, BNByfornyelse.

Først når byrådet og ministeriet har godkendt programmet, kan selve anlæggelsesfasen begynde (foråret 2012). Men inden projekterne er klar til at blive ført ud i livet, skal de konkretiseres og designes. Derfor skal der forsat være en stor inddragelse af lokale kræfter. Et antal arbejdsgrupper arbejder videre med udformningen af de forskellige projektet og refererer til sekretariatet og tovholderen, der sikre, at budgettet og programmets målsætninger holdes. Randers Kommune nedsætter arbejdsgrupperne og indkalder interesserede beboere, når div. anlægsprojekter påbegyndes.

Det forventes, at den politiske behandling foregår først i nye år, og det endelige programmet kan derfor præsenteres på et offentligt borgermøde i Øster Tørslev den 3. januar 2012.

 

Information vedrørende andre finansieringsmuligheder

v. Mette Geertsen, arkitekt, Stadsarkitektens kontor

Som Mette Risager, koordinator for LAG Randers, sagde på sidste møde den 4. oktober, kan der med fordel søges midler til projekter, der ligger uden for områdefornyelsesprojektet. Det kan for eksempel være til nye stier, bålpladser, byporte, informationstavler mv.

Her er en liste på oplagte steder at starte:

 • Friluftsrådet har Tips- og Lottomidler til aktiviteter og faciliteter, der forbedrer mulighederne for et alsidigt friluftsliv. Der er tre ansøgningsfrister hvert år: 1. marts, 1. juli og 1.november.
 • Lokale- og Anlægsfonden udvikler, støtter og rådgiver om byggeri inden for idræt, kultur og fritid. Byggerierne spænder lige fra spejderhytter til klubhuse. Og favner både lokale samlingssteder for skatere, kulturhuse og rammer om vand- og iskultur. 
 • Randers Kommunes Vindmølleråd modtager ansøgninger til ”Grøn ordning” om støtte til nye almennyttige aktiviteter og projekter med henblik på at fremme lokal accept af vedvarende energi. Der er pt ikke besluttet en ansøgningsfrist for runde 2. Den kommer når der er opsat flere vindmøller.
 • Landdistriktspuljen under fødevareministeriet har til formål at gøre det attraktivt at leve i landdistrikterne. På den baggrund kan lokale borgere, foreninger, myndigheder og virksomheder søge penge til projekter inden for sport, kunst, kultur, istandsættelse eller etablering af forsamlingshuse, bredbånd eller andre servicefaciliteter, der er centrale for udviklingen. Rent teknisk kan projekter der bevilliges i Landdistriktspuljen EU medfinansieres, og det foregår via LAG. Det er derfor vigtigt at tage kontakt til LAG før der indsendes en ansøgning til Landdistriktspuljen, så man er sikker på den også lever op til kravene i LAG systemet – hvis man ønsker en fordobling af sin bevilling. Landdistriktspuljen vil komme til at høre under det nye ministerium ”By, Bolig og Landdistrikter”. Ansøgningsfristen er en gang om året og plejer at ligge sidst november/først i december – følg med på deres hjemmesider. Hvert år er der specielt fokus på et område.
 • LAG Randers støtter projekter indenfor ”Nye Job” og ”Attraktive Levevilkår”. LAG Randers råder også over en kommunal medfinansieringspulje. Kontakt koordinator Mette Risager, mr@lagranders, tlf: 40333930, for ansøgningsskema og sparring. www.lagranders.dk
 • Realdania har bl.a. lige lanceret en ny pulje: Byggeriets Ildsjæle, med ansøgningsfrist 31. januar 2012. Denne kampagne henvender sig til alle jer ildsjæle, der arbejder frivilligt og passioneret med forandring og udvikling af det byggede miljø. Derudover er der flere større muligheder i Realdania.
 • Der er rigtig mange fonde at søge, spørg evt. på biblioteket efter fondshåndbogen.
 • Randers.dk På kommunens hjemmeside kan man se en liste over tilskud og fonde.
Arbejdsgruppemøde vedr. prioritering den 4. oktober 2011

Velkommen

v. Susanne Aagaard, byfornyelseskonsulent, BNByfornyelse.

Det 3. borgermøde gik ud på at prioritere blandt alle de indkomne idéer – dvs. hvilke indsatsområder/fokuspunkter har højeste prioritet?

 

Tilskudsmuligheder andre steder/puljer

v. Mette Risager, LAG koordinator og Hanne Wind, biolog, Randers Kommune

Mette og Hanne fremhævede mulighederne for at søge midler til projekter, som evt. kan laves udenfor områdefornyelsen. Det kan f.eks. være byporte, bålpladser, stier, informationstavler, legepladser, shelters mv. og gerne nye projekter, som ikke er set før - men det er ikke en forudsætning. Der kan blandt andre søges midler hos Friluftsrådet, Landdristriktsmidler, Lokal og Anlægsfonden, Tips og Lottomidler, ordinære LAG-midler mv. Mette viste billeder fra en lang række projekter rundt omkring i landet – nogle af dem er finansieret af LAG med ordinære LAGmidler andre er etableret med div. fondsmidler og lokal støtte fra erhvervslivet. Mulighederne er mange, men det kræver et stort lokalt engagement og arbejde at få tingene til at ske. Et udpluk af de projekter Mette Risager viste.

Hanne fortalte om at Randers Kommune også har penge på andre budgetter – f.eks. til naturprojekter. Hanne er netop ved at hente et tilbud hjem på en undersøgelse af jordbundsforholdene syd for Gjerlevvej syd for Undervisningsskoven med henblik på at afklare hvorvidt en omlægning af åforløbet er mulig. Spildevand Randers vil ligeledes undersøge muligheden for placering af et fremtidigt regnvandsbassin på det lave areal neden for Undervisningsskoven, nordøst for Gjerlevvej. Alt dette sker uden om budgettet for områdefornyelsen.

Ligeledes ligger nogle opgaver vedr. fortove og gadebelysning langs eksisterende veje og stier ikke indenfor områdefornyelsesprojektet, men er en kommunal opgave, som igen finansieres af andre budgetter.

Mette og Hannes oplæg var tænkt som inspiration til borgerne om at tænke forskellige bidragsydere ind i projekter fra start og se muligheder i, at selv om ikke alle ønsker opfyldes igennem områdefornyelsen, så er der stadig muligheder for at få projekterne gennemført på lang sigt.

 

Status vedr. Bakkegården og Motellet

v. Peter Nielsen, arkitekt, Randers Kommune

 

Bakkegården, Åløbet 6

Ejendommen omfatter ca. 22 ha agerjord omkring flygtningelandsbyen, ca. 5 ha eng ved skydebanen i kæret, en gasbeton hal på 720 m2 grund midt i byen samt Bakkegården med tilhørende udlænger på 2200 m2grund ned mod åen. Den samlede ejendom inkl. maskiner og udstyr er sat til salg for 5,5 mio. kr.

’Miljø og Teknik’ undersøger i øjeblikket mulighederne for at kunne byde på den samlede ejendom og bruge jordlodderne til rekreativ naturområde og byudvikling. Alternativt må selve Bakkegården erhverves særskilt såfremt denne skal indgå i den endelige prioritering af områdefornyelsesindsatsen. ’Miljø og Teknik’ er i samarbejde med ’Kultur, Børn og Skole’ og ’Social og Arbejdsmarked’ ved at undersøge mulighederne for efterfølgende drift af gården, og man har ansøgt socialministeriet (nu Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter) om midler til at udvikle idéprojektet. Evt. ombygning af Bakkegården vil delvist kunne ske for byfornyelsesmidler.

 

Motellet, Åløbet 5

Bygningerne omfatter 5 små lejligheder på hver 36 m2 samt en tom bygning på 219 m2 - begge i meget dårlig stand. Bygningerne er beliggende på en 3315 mstor grund helt ned til åen. Den samlede ejendomsvurdering er sat til 1,7 mio. kr.

Såfremt der på et tidspunkt sker en hel eller delvis kondemnering af bygningerne grundet dårlig og sundhedsfarlig stand, vil grunden stadig tilhøre ejeren. Alternativet kan ejendommen købes og bygningerne nedrives, naturligvis med genhusning af de nuværende lejere, og arealet dermed indgå i planerne for områdefornyelse. Dette kræver en frivillig aftale med ejer. Forvaltningen er i dialog med ejer.

 

Opsamling/gennemgang af brugerønsker fra byvandringen den 20. september 2011

v. Susanne Aagaard, byfornyelseskonsulent, BNByfornyelse.

På baggrund af byvandringer, som foregik i de to arbejdsgrupper, har Susanne samlet sammen på alle idéer og kommentarer. Opsamlingen ligger under referatet fra borgermødet den 20. september.

 

Præsentation af skitser på baggrund af brugerønsker

v. Mette Geertsen, arkitekt, Randers Kommune

Skitserne var tænkt som inspiration og oplæg til den videre prioritering.

 

Prioritering af indsatsområder/projekter i grupperne ”Byrum” og ”Naturrum”

På baggrund af opsamlingen fra byvandringen har Susanne udarbejdet et kort, som opdeler byen i 7 områder med hvert sit tema – f.eks. ’Gaden’, ’Bygrønningen’ osv. Aftens opgave var at prioritere de 7 områder og derefter prioritere områdernes delindsatsområder fra A til ? alt efter antallet af underpunkter.

 

Fremlæggelse og diskussion i plenum

Stine Norlén fremlagde byrumgruppens prioriteringer og Sanne Andersen fremlagde naturrumgruppens prioriteringer. Kort over de forskellige indsatsområder samt gruppers prioriteringer.

 

Afslutning

Stor tak til Ungdomsklubbens unge og deres leder Ivonn Skov for invitationen til at benytte klubbens lokaler til mødet – og ikke mindst tak for den utrolig gode service med hjemmebagte boller og kage.

Byvandring i arbejdsgrupperne den 20. september 2011

De to arbejdsgrupper "Naturrum" og "Byrum" gik hver deres rute i byen denne aften. Her ses "Naturrum" på udkig efter mulige stiforbindelser langs åen.

Ruterne de to grupper gik og hvad der blev snakket om kan ses her: Opsamling på byvandring i Øster Tørslev 20.09.2011.

Første arbejdsgruppemøde den 30. august 2011

De to arbejdsgrupper 'Naturrum' og 'Byrum' var samlet i Fritidslokalet for at komme med idéer til forskellige tiltag og projekter i Øster Tørslev. Grupperne arbejdede ihærdigt med hvert deres arbejdsområde og tilslut præsenterede de deres idéer for den anden gruppe. Det var en aften med mange gode snakke. Styregruppen har efterfølgende samlet alle idéerne sammen og de ses nedenfor.

Arbejdsgruppen 'Naturrums' forslag

Sti

 • Skabe et sammenhængende stisystem i/omkring den gl. bydel med sti langs åen, forbindes med den gl. lodssti og evt. retablere det sidste stykke vis skole?
 • Sti langs Kærvejen
 • Forlæng stien ud i landskabet både mod øst og vest
 • Bedre og flere adgange/nedgange til åen og over åen – kontakt med vandet
 • Pladser langs åen til leg og til fordybelse
 • ”Barfodsparker ” – sanseparker for tæerne
 • Mulighed for at fiske, bade og lege i åen
 • Bænke og affaldskurve langs stien
 • Overdækkede borde og bænke placeres strategisk langs sti og å også mht. evt. turister m.fl.
 • Udendørs motion/Naturfitness i naturmaterialer langs åens eller på udvalgte lokaliteter
 • Parkour evt. ved pizzeria
 • Legeplads på arealet v. Kirkevej
 • Ophold og trapper ned til åen på arealet nord for præsteboligen, evt. pavillon og udskænkning.
 • Badestrand – Palm Beach – ved åen bag ved smeden
 • Evt. retablering af den gl. markvej s.f. Tørringvej og åen

Trafik

 • Luk Tværvej mod Udbyhøjvej – åbn ned mod åen

Bygninger

 • Væk med Motellet

Info 

 • Åen og åens muligheder annonceres på byens kommende hjemmeside

Undervisningsskoven

 • Renoveres

 

Arbejdsgruppen 'Byrums' forslag

Torv
 • Ned med det gule hus. Lav torv på arealet og bag ved Jens’ huse
 • Bænke, klatrestativer
 • Spil på fliser
 • Farten ned på Udbyhøjvej – vær obs på, om bump er den rigtige løsning ift. mange af de omkringliggende huse står på syldsten – sætningsskader?
 • Åbne op ned mod åen – evt. springvand
 • Tværgade blændes af – en bro
 • Torvet ned til hotellet (motellet?) plus noget af Karls mark
 • Bro over fra Karls marker + nedrivning af motellet(?)
 • Torvet v. pizza. Har bus og bogbus.
 • Lukke Tværvej – lave torveområde ved motellet.
 • Fjern alle huse ved torvet – opfør nyt byggeri
 • Pizza, cafe, is på torvet
 • Halvtag til bussen
 • Pizza evt. ved Ommersyssel Hallen, samle funktionerne ét sted og sikre driften
 • Råby-Enslev busholdeplads - kunne evt. laves det ”nye” torv

Gader

 • Nye lysmaster
 • Fjern luftledninger og grav de nye (ledninger) ned.
 • Fortove på Stangerumvej, Dalbyovervej, Gjerlevvej

Trafik 

 • Fartdæmper på alle indfaldsveje

Stier

 

 • Stiforløb langs kirken
 • Udstykning mod vest
 • Sti langs Undervisningsskoven – hold den på samme side som Undervisningsskoven, evt. fiskeplads

Leg

 • Børnenes Paradis – legeområde

Huse

 

 • Hjørnebo rives ned – skimmelsvamp. Lejes ud? Grunde kunne med fordel inddrages til fortov pga. af høj fart på Gjerlevvej
 • Kondemnable boliger flere steder?

Bakkegården

 

 • Bevares pga. Bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske værdi, og restaureres.
 • Inspiration fra Remisen i Dokkedal. Frivillige restaurerer bygningen, førtidspensionister og efterlønnere. Anvendes til medborgerhus – leje sig ind – kreative funktioner, pensionister, fællesspisning, værested.
 • Parkering? Bagvedliggende lade evt. rives ned?
 • Driften søges dækket fra fonde.
Informationsmøde den 16. august 2011

Omkring 100 borgere mødte op i Fritidslokalet ved Ommersysselhallen. Derudover var hele styregruppen tilstede.

 

Velkommen

Stadsarkitekt Henri Amsler bød velkommen og ridsede baggrunden op for det nyopstartede projekt 'Områdefornyelse i Øster Tørslev". Socialministeriet har på baggrund af en af Randers Kommune indsendt ansøgning givet tilsagn om at støtte projektet med 1,5 mio. kr. Randers Kommune bidrager med 3 mio. kr. LAG Randers kommer med yderlig 1,833 mio. kr. Det giver et samlet budget på 6,333 mio. kr.

 

Landsbyregistrering

Arkitekt Berit Bæhr, Randers Kommune, holdt et oplæg om det netop afsluttede landsbyprojekt, hvor kommunens 86 landsbyer er blevet registreret. Berit gennemgik registreringerne i Øster Tørslev og fortalte blandt andet om de bærende bevaringsværdier, der er gode at skele til under områdefornyelsesprojektet. 
Landsbyregistreringen for Øster Tørslev kan læses her. Der er til landsbyhæfterne udarbejdet en læsevejledning med ordforklaringer mv.

 

Fakta om områdefornyelse samt det kommende forløb

Byfornyelseskonsulent Susanne Aagaard fra BNByfornyelse har stor erfaring med områdefornyelse i en lang række kommuner. Hun står for borgerinddragelsen og sørger for at borgerne kommer på banen. Det er nemlig på baggrund af de idéer arbejdsgrupperne kommer med, at der skrues et egentlig program, budget og tidsplan sammen, som socialministeriet skal godkende. Programmet skal beskrive problemerne/udfordringerne i landsbyen, beskrive de udvalgte projekter, redegøre for hvordan der samarbejdes lokalt samt redegøre for målsætning, succeskriterier, tidsplan, budget og investeringsredegørelse. Det er vigtigt at projektet forankres lokalt. Kommunens og konsulentens rolle er at samle op på idéerne, udarbejde programmet og have dialogen med ministeriet. Selve anlæggelsesfasen og afrapporteringen vil være fra medio 2012 til senest 2017.

Ansøgning, som Randers Kommune sendte til socialministeriet i januar 2011, redegjorde for forskellige behov og indsatsområder i Øster Tørslev. Øster Tørslev Å og de uudnyttede rekreative muligheder langs denne. Trafikken og evt. behovet for hastighedsdæmpende foranstaltninger på Udbyhøjvej. Nyt bytorv og samlingssted i den centrale del af byen - gerne med nærhed til åen. Tomme og forfaldne bygninger samt genanvendelse af Bakkegården til f.eks. lokalhistorisk museum, fælleshus m.m. Disse emner stammer fra tidligere borgerforløb i Øster Tørslev. Der vil blive taget udgangspunkt i de nævnte indsatsområder, men forhåbentlig kommer der mange flere idéer på banen under arbejdet i grupperne den næste tid.

 

Tilmelding til arbejdsgrupper

Det blev noteret at den tidligere arbejdsgruppe vedr. hjemmeside forsat arbejder på at få hjemmesiden op at køre. De andre grupper er opløst da folk har meldt sig på de nye to grupper - 'Naturrum' og 'Byrum'. Arbejdsgruppernes vigtigste opgave er at udforme, udvælge, prioritere og beskrive de projekter de ønsker at få gennemført i Øster Tørslev. Susanne Aagaard vil bl.a. hjælpe med at præcisere og sætte økonomi på projekterne. I alt tilmeldte 24 borgere sig de to grupper. De skal mødes næste gang den. 30. august kl. 19:00 i Fritidslokalet.